Máy tăm nước

3.288.998 đ 1.990.000 đ

2.178.000 đ 2.050.000 đ

1.980.000 đ 950.000 đ

2.178.000 đ 1.800.000 đ